Page 33 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 33

Fikrinle Gel!                                   İnovasyon nedir?
      Yıldız Entegre, 2018’den bu yana sektöre
      getirdiği inovatif yaklaşımlarının yanı sıra,                   İnovasyon; verimliliği,
      en büyük inovasyonun kurum içinde çalı-                      etkinliği veya rekabet
      şanlarıyla omuz omuza gerçekleşeceğinin                      avantajını artırmak amacıyla
      farkındalığını taşıyor. Şirketin Pazarlama                    yenilikçi fikirlere dayanan bir
      ve Kurumsal İletişim ile Kalite Depart-                      ürün, süreç veya hizmetin
      manlarının liderliğindeki Yıldız Entegre                     oluşturulması, geliştirilmesi
      İnovasyon Alt Kurulu, inovasyonun en üst                     ve uygulanmasıdır.
      kademeden tüm tabana erişmesini sağ-
      lamak için 2.500’ü aşkın çalışanla bir araya
      gelerek inovasyonu ve gelecekte bizleri
      nelerin beklediğini anlattı. Genel Müdür-
      lük, Kartepe, Mudurnu, Akhisar, Akdeniz,
      Başiskele tesislerinin tümüne ziyaretlerde
      bulunarak yüz yüze, yurt dışı tesislerde
      ise çevrim içi ortamda gerçekleştirilen
      buluşmalarda “İnovasyon nedir ve neden
      önemlidir? İnovasyonu kimler yapar? Biz
      inovasyonu nasıl yapacağız? İnovasyonun
      değeri nedir? İnovasyon kültürü nasıl
      oluşturulur?” başlıkları üzerinde durul-
      du. Aynı zamanda kurum içi inovasyon
      öneri platformu “Fikrinle Gel”in lansmanı
      gerçekleştirildi.

      ‘Fikirleri hayata geçireceğiz’
      Konuyla ilgili açıklama yapan Yönetim
      Kurulu Üyesi Hasan Yıldız; “İnovasyon,
      yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş
      bir ürün (mal veya hizmet), süreç, yeni bir
      pazarlama yöntemi ya da yeni bir organi-
      zasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir.
      Bu sürece tüm çalışanlarımızı dahil ederek
      yenilikçi düşünce ve çalışma biçiminin
      kurum kültürüne entegre olmasını sağla-
      mayı, sürdürülebilir inovasyon için kuruma
      özgü mekanizmalar geliştirmeyi hedefli-
      yoruz. Biz, çalışanlarımızın bu sürece dahil
      olmalarını ve aynı zamanda kendilerini
      buraya ait hissetmelerini istiyoruz. Bu
      yüzden inovasyonu kurum kültürü haline
      getiriyor ve ‘Fikrinle Gel’ öneri platformuyla
      çalışanlarımızın fikirlerini değer yaratan
      çıktılara dönüştürüyoruz. Fikrinle Gel;
      nitelikli, yenilikçi ve global marka kimliği-
      mizi sürdürülebilir kılmak, verimliliğimizi
      artırmak, inovasyon kültürünü bir yaşam
      biçimi haline getirmek, fikirleri değer yara-
      tan yeniliklere dönüştürmek için oluşturul-
      muş interaktif bir platformdur. Fikrinle Gel,
      çalışanların çeşitli konularda fikirlerini alır,
      ilgili birimlere aktarır ve uygun bulunan
      fikirleri uygulamaya geçirir.” dedi.
                                        To read a brief summary in English, please go to page 61.
                                        T o r ead a br ief summar y in E nglish, pleas e go t o pa ge 58. 31
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38