Page 9 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 9

Neden kurumsal dönüşüm?           ğım şirketi?” anlayışı, “Hiçbir şey değişmez burada!” genel
      Tüm bu değişimlerin tam ortasında duran kurumların  kabulü, insan niteliğinin yetersizliği gibi insana dair pek
      hayatta kalabilmeleri ve daha iyi bir geleceğe güvenle  çok faktör dönüşüm projelerinin sonucunu olumsuz
      ilerleyebilmeleri için yapabilecekleri tek şey, değişime  etkiliyor. O halde bir kurumun çalışanlarına içlerinde
      adapte olabilmek; kendilerini şartlara adapte edebilmek.  zaten yaşamakta oldukları ve kendilerini rahatsız eden
      İşte tam da bu nedenle kurumsal dönüşüm projeleri  ortam şartlarını gerçekçi bir analizle göstermek, var olan
      aslında şirketlerin değişen dünya dinamikleri arasında  durumu iyi tanımlamak, çözüm konusunda yol haritasını
      hayatta kalma ve arzu ettikleri geleceğe daha emin  belirlemek, çalışanları çözüm sürecine dahil etmek, çö-
      adımlarla ilerlemelerinin bir yolu.     zümün bir parçası olmalarını sağlamak ve karar mekaniz-
                            malarının parçası oldukları hissini uyandırmak başarıyı ve
      İnsan faktörü                sonuç üreten kurumsal dönüşümü garantileyen yaklaşım
      Kurumsal dönüşüm projelerinin hayata geçirilebilmesi- biçimi haline geliyor.
      nin aslında bir mekaniği, formülasyonu var. Bu açıdan ele
      alındığında kurumlarda dönüşümü hayata geçirmek çok  Dönüşüm zamanı
      kolay. Tabii tüm dönüşüm projelerinin başarıyla hayata  Yıldız Demir Çelik, bu yaklaşımla hareket ederek kurum-
      geçirilmesinin olmazsa olmazı, insan faktörü. Yani kurum- sal dönüşüm için ilk adımı 2019’da attı. Bu kapsamda
      sal dönüşümün başarılı ya da başarısız olmasını sağlayan  öncelikle üç ay süren saha çalışmaları gerçekleştirildi.
      yegane unsur insanı dönüştürebilmekle ilintili. Çeşitli yöntemler kullanılarak 60 çalışan ile yönetici-
                            nin dahil olduğu mülakatlar ve odak grup çalışmaları
      Mevcut çalışanların kurumlarına inanmamaları, güven- gerçekleştirildi. Bu çalışmaları takiben iki anket çalışma-
      sizlik duygusu, departmanlar arasındaki uyumsuzluk,  sıyla hem çalışanların hem de yöneticilerin bilgilerine
      aidiyet duygusunun olmaması; “Aman ben mi kurtaraca- başvuruldu. Sonrasında mevcut durum değerlendirildi,

                                        To read a brief summary in English, please go to page 56. 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14