Page 56 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 56

Well konusunun sadece
     tasarım gruplarının
     projelerinde temel
     alınmasının yanında,

     projelerin işverenleri
     tarafından da
     sürdürülmesi, takip
     edilmesi ve desteklenmesi
     gereken bir yaklaşım
     olduğuna inanıyoruz.

           de bir parantez açmak istiyoruz. Açık ofis kavramı 1900’lü yılla- olanakları bulunduğunda ve yüzde 30’u nerede, nasıl ve ne
           rın başından bugüne dünyada çok uzun süredir yaygın olarak  şekilde çalışacakları konusunda özgür olduğunda fiziksel ve
           kullanılan bir çalışma sistemi. Belirli dönemlerde farklı şekil ve  zihinsel anlamda daha iyi hissettiğini vurguluyor. Bu verilerin
           kullanımlarla karşımıza çıkan açık çalışma alanları, günümüzde  doğal bir sonucu olarak çalışanların firma içi mutluluklarının,
           birer yaşam alanı olarak ele alınıyor. Zamanının yüzde 90’ını  aidiyet hislerinin, verimliliklerinin arttığı, uzun mesailerin azaldı-
           iç mekanlarda, 11 saate yakın bir süreyi de teknolojiyle içiçe  ğını gözlemleniyor. Araştırma ve çalışmalar, well yaklaşımının da
           geçiren bizler için, çalıştığımız mekanların sundukları önem  ana kriterleri olan doğal hava, insan merkezli aydınlatma, akustik
           kazanıyor. Yapılan araştırmalara göre çalışanlar artık kendi  konfor, temiz su, sağlıklı besin, hareket imkanı, ısısal konfor, do-
           sağlıklarını daha fazla ön planda tutuyor, şirketler ise çalışan- ğal malzemeler, zihin ve toplum gibi başlıklar altındaki adımlarla
           ların esenliklerini desteklemek için sağlık programlarına daha  tüm mekan kullanıcılarının daha sağlıklı, mutlu ve verimli bir
           fazla yatırım yapıyor. Kurumsal esenlik olarak da son dönemde  yaşam sürdürmelerinin sağlanabildiğini gösteriyor.
           karşımıza çıkan bu kavram penceresinden bakıldığında artık
           yeni nesil için tek kriterin maaş, sigorta ya da sosyal imkanlar  Daha fazlası için…
           olmadığı görülüyor. Şirketlerin sağladığı başta fiziksel koşullar  Mimaristudio olarak Türkiye’de henüz çok yeni olan bu kavram
           olmak üzere diğer imkanların da ciddi kriterler haline geldiği  üzerinde iki yılı aşkın süredir çalışıyoruz. Bu bağlamda hem
           araştırmalar ve anketlerle ortaya koyuluyor.   kendi projelerimizde planlama aşamasından itibaren bu
                                   yaklaşıma ve kriterlerine yer veriyor hem de davet edildiğimiz
           Somut bir örnek vermek gerekirse, uluslararası bir kuruluşun  panel, söyleşi ve konuşmalar için bu yaklaşımla ilgili temel
           2019 yılında çalışma alanları ve çalışanlar üzerine yaptığı bir  bazı bilgilendirmeler yapıyoruz. Zira well konusunun sadece
           araştırmanın sonuçları şöyle: Çalışanların yüzde 53’ü gün ışığına  tasarım gruplarının projelerinde temel almasının yanında, pro-
           eriştiklerinde, yüzde 28’i dış mekan ve doğayla irtibatlı bir ça- jelerin işverenleri tarafından da sürdürülmesi, takip edilmesi
           lışma alanına, yüzde 25’i ise çalışma alanlarında parlak renklere  ve desteklenmesi gereken bir yaklaşım olduğuna inanıyoruz.
           sahip olduklarında, yüzde 34’ü sağlık programlarına ulaşım  Önümüzdeki yıllarda sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği
           imkanlarıyla, yüzde 67’si esnek çalışma takvimiyle, yüzde 42’si  konularıyla paralel olarak farklı tip ve ölçekte projelerde well
           sessiz bir çalışma ortamı içinde, yüzde 43’ü sağlıklı yeme-içme  yaklaşımının daha fazla yer bulacağına inanıyoruz.
    54
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61