Page 55 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 55

Mimaristudio hakkında
                                    Mimari proje, iç mimari proje, saha uygulama
                                    ve uygulama kontrolü çalışmaları yanında,
                                    projeye özel mobilya, aydınlatma, akustik
                                    ürün tasarımları ve bunların üretimleriyle ilgili
                                    hizmetler de veren Mimaristudio, özellikle well-
                                    being kavramı ve biyofilik tasarım yaklaşımı
                                    temelinde yeni nesil çalışma mekanları
                                    tasarımları üzerine araştırma ve çalışmalarını
                                    sürdürüyor, ulusal ve uluslararası kurumsal
                                    firmaların mekansal çalışma kültürü değişimlerini
                                    yönetiyor.
      meyle birlikte doğa ve insan arasındaki  hem de zihinsel ve ruhsal iyi olma hali-
      fiziksel bağ zayıflasa da zihinsel irtibat  dir. Her geçen gün artan şehirleşmeyle  Ayça Akkaya Kul Mimar ve Yüksek
      isteği ve davranış doğası özünü koruyor.  doğadan hızla kopuşumuz, hem günlük  Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
      Biyofili (biophilia) kavramı, insanın  yaşamımızda hem de iş hayatımızda  Önder Kul Yüksek Mimar
      doğa ve tüm canlılarla olan içgüdüsel  strese ve çeşitli sağlık sorunlarının
      bağlantısını, birlikteliğini ve ilişkisini  ortaya çıkmasına neden oluyor. Well,
      ifade ediyor.          bu saydıklarımızın tamamını aslında
                      sadece iç mekan ölçeğinde değil, şehir
      Wellness: İnsanın beden, zihin ve ruh  planlama ve mimari proje ölçeğinde ele
      birlikteliğiyle sadece hastalıklardan ko- alan, kriterlerini de o tabana oturtan ve
      runarak sağlıklı olmasından öte sürekli  her projeye kolaylıkla adapte edilebilen
      optimumda sağlıklı olmasına, doğru bir  bir yaklaşım. Tasarımın doğası gereği
      yaşam için atılan adımlara ve seçilen  her zaman odağında insan ihtiyaçları,
      yola verilen isimdir. Sürekli eğitim  beklentileri, sorunları, çözümleri yani
      gerektiren wellness kavramıyla fiziksel,  insanın ta kendisi vardır. Bu sebeple, ta-
      zihinsel ve duygusal sağlığımızı sosyal,  sarım süreci içinde well-being kavramı
      çevresel, ailevi, mesleki durumumuzu  da biyofili ile bir arada ele alınır.
      bir arada ve dengede tutabiliriz.
                      Kurumsal esenlik
      Well-being: Wellness kavramından bi- 10 yılı aşkın süredir yeni nesil çalışma
      raz daha farklı şekilde, “esenlik” olarak ta- alanları üzerine çalışan Mimaristudio
      riflenebilir. Esenlik, insanın hem fiziksel  olarak konuya çalışma mekanları özelin-

                                                           53
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60