Page 54 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 54

DEKORASYON

     Tasarımda well-being     neden önemli?


     Well-being (esenlik)
     yaklaşımını
     merkezine alan ofis
     tasarımlarıyla öne çıkan
     Mimaristudio’nun kurucu

     ortakları Ayça Akkaya
     Kul ve Önder Kul’dan
     tasarımda well-being
     kavramı üzerine…


            E     ndüstri Devrimi’yle dünyada hız kazanan  Yeni yaklaşımlar


                 sanayileşme hareketi, 19. yüzyılın sonlarında
                                    Tabii enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik üzerine yürütülen
                 fosil yakıt kullanımına geçilmesine, 20. yüzyıl
                                    bu çalışmaların yanında, dünyada yeni yaklaşımlar ortaya
                 sonlarında çevre sorunlarının gün yüzüne çık-
                                    kullanıcı alışkanlıklarının, beklentilerinin ve ihtiyaçlarının
                 masına sebep oldu. Şimdi de dünya yok olma  çıktı. Teknolojinin hızla gelişmesi ve kuşak değişimi, bina
            tehdidiyle karşı karşıya. Bugün dünya nüfusunun yarısının  değişimini beraberinde getirdi. Mekan tasarımında, iş ve
            şehirlerde yaşadığı ve 2050 yılında bu oranın yüzde 70’lere  eğlence arasında sınırlar kalktı ve artık duygulara hitap
            dayanacağı düşünüldüğünde tüketim alışkanlıklarıyla bir- eden, yaşamla iç içe geçmiş mekanlar önemini artırmaya
            likte insanlığın çevreye olumsuz etkisinin artmaya devam  başladı. En önemlisi, tasarımda “insan merkezli tasarım”
            edeceği önemli bir gerçek olarak karşımızda duruyor. anlayışı ön plana çıktı.

            Çevre kirliliği, küresel ısınma, yaşam alanlarının hızla yok  Well-being kavramı ve bunun bir ürünü olarak, Ekim
            olması gibi hayati sorunlar tamamen ortadan kaldırıla- 2014’ten bu yana dünyada gündemde olan “well” yaklaşımı,
            masa da riskin ve tehlikenin azaltılabilmesi için “sürdü- tasarımda insan sağlığı ve esenliğini destekleyip geliştiren
            rülebilirlik” kavramı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de  belli kuralları ve takip edilmesi gereken yöntemleri ortaya
            de üzerinde durulan bir konu. Bu bağlamda mimarlık,  koyuyor. Bilimsel araştırmaları temel alan bu yaklaşımda
            tasarım ve yapı dünyasında da uzun süredir birçok proje,  çevre sağlığı, davranışsal faktörler, insan sağlığıyla ilgili araş-
            enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularına odaklı  tırma sonuçları yine insan sağlığını etkileyen demografik
            olarak geliştiriliyor. İlk olarak Breeam ile başlayan ülkesel  risk faktörleri, yapı tasarımı, inşaat ve yönetimi alanlarında
            ölçekteki sertifika programları, şu an farklı ülkelerin kendi  önde gelen uygulamalarla entegre edilerek geliştiriliyor.
            belirlediği standartlar çerçevesinde devam ediyor. Yeşil
            bina danışmanları liderliğinde yürütülen bu projelerin sa- 3 kısa tarif
            yısı sadece mimari projelerde değil, iç mimari projelerin- Bu noktada, kavramlara dair kısa tarifler yapmak faydalı
            de de gün geçtikçe artıyor. Bu önemli ve olumlu adımlar,  olacaktır:
            gerek çevre koruma algısının yaygınlaştırılması gerekse
            proje ve yapım kalitesinin artması adına değerli adımlar  Biyofili: İnsan, varoluşundan bugüne kadar doğayla sürekli
            olarak önemini koruyor.             içgüdüsel olarak bağlantı içinde olan bir varlıktır. Şehirleş-
    52
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59