Page 25 - Yıldız'da Yaşam - 8. Sayı
P. 25

inovasyon güçlerini artırmaya yönelik İnovas- yon Odaklı Mentorluk Programı’nı (İnoSuit) yürütüyor. Üniversite-sanayi iş birliğine dayanan program kapsamında, ihracatçı birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde artırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturul- ması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlan- ması ve hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Yıldız Entegre olarak Nisan 2019’dan itibaren dahil olduğumuz ve seçili firmalarla yürütülen program, 12 ay sürüyor. Programın hedefleri temel olarak şöyle;
• İnovasyon sürecini sistematik, bütünsel ve odaklı bir yaklaşımla ele alan “Kurumsal İnovasyon Sistemi”nin oluşturulması,
• İnovasyon süreçlerini ve sonuçlarını besleyecek stratejik, organizasyonel, kültürel altyapının ve bilgi altyapısının oluşturulması,
• Ürünlerde, süreçlerde, organizasyonel ya- pılanmalarda veya pazarlama faaliyetlerinde inovasyon projelerinin hayata geçirilmesi,
• İnovasyon çalışmalarının ve yatırımlarının etkinliğinin, rekabetçilik üzerine sürdürü- lebilir etkisinin, sistemli işleyişinin ve takip edilebilirliğinin sağlanması,
• İnovasyon yönetimi konusunda Türkiye’deki üniversiteler ve özel sektör arasında iş birliği- nin artırılması.
Yıldız Entegre’de inovasyon
İnovasyon çalışmalarının temel olarak üç başlıkta ele alınması önem taşıyor: kurumun inovasyon kapasitesinin artırılması, tüm çalışanların inovasyon çalışmalarına katılımı- nın sağlanması ve sürdürülebilir inovasyon sistemlerinin kurum prosedürlerine entegre edilmesi. İnoSuit’in yürütüldüğü Yıldız Enteg- re’de program hedeflerine varmak için yoğun olarak çalışılıyor.
Kurullar oluşturuldu: İnovasyon Kurulu ve İnovasyon Alt Kurulları oluşturuldu. Kurul- ların sorumlulukları, kurum içi inovasyon çalışmalarının planlanması, takip edilmesi ve yürütülmesini içeriyor.
Yenilikçi fikir öneri sitemi: Kurumsal inovasyon sisteminde tüm çalışanların inovasyon süreçlerine katılımının sağlan- ması için tüm çalışanlara açık olan “Fikrinle Gel” yenilikçi fikir öneri sistemi geliştirildi ve uygulamaya alındı.
Anket ve çalıştaylar: İnovasyon proje portfolyosunun oluşturulması için birimlerle
problem belirleme anketleri ve çalıştayla- rına başlandı. İnovasyon proje portfolyosu yönetimiyle kurumsal stratejiler ve hedefler çerçevesinde en doğru ve etkin inovasyon projelerinin planlanarak yürütülmesi hedef- leniyor.
Farkındalığı artırmak: Akademi Yıldız bünyesinde inovasyona yönelik eğitimler planlanırken İnsan Kaynakları departmanı bünyesinde çalışanların inovasyon farkın- dalığını ve iş birliğini artırıcı faaliyetlerin planlanması için harekete geçildi.
İnovasyon çalışmalarının en önemli bileşen- lerinin başında yer alan Yıldız Entegre çalı- şanlarının bilgi, birikim ve deneyimlerinden yenilikçi fikirler doğurmaları, Yıldız Enteg- re’nin sahip olduğu sektörel gücü önümüz- deki on yıllara inovasyonla daha da artırarak taşımak için yapılacaklar oldukça önemlidir. İnovasyon, nihai bir hedef olarak görülme- den, sürekli dönüşen, gelişen bir bütünleşik kurum kültürü olarak içselleştirilmeli. İnovatif şirketlerin küresel rekabette kendilerine güç- lü bir pozisyon yaratacağının bilinciyle üst yönetim, ofis ve saha çalışanları olmak üzere Yıldız Entegre’nin tüm çalışanlarıyla başladığı bu yolculuğa birlik, dayanışma ve iş birliğiyle ilerleyeceğine inanıyoruz.
To read a brief summary in English, please go to page 6531. 23
Yenilikçi kurum kültürü için 3 temel prensip
2
3
Birleşmiş birimler ve fonksiyonlar
Yenilikçi fikirler izole edilmemelidir. Birimler, firmaların bütünsel tek bir varlık olarak hareket etmesini sağlar. Herhangi birinin ya da birimin yeni fikir ve olasılıklardan faydalanma fırsatını kaçırmamasını sağlamak için iş ve teknoloji yönetimi özellikle önemlidir.
Fonksiyonların ötesinde iş birliği
Her yönetici ve çalışan, yeni bir atılım amacıyla iş fırsatı yaratmak için yap-bozun bir parçasını oluşturur. Tedarikçiler, ortaklar, distribütörler ve müşteriler eşit derecede değerli bilgi ve fikir kaynağıdır.
Yenilikçi iş yapısı
Her firmadan çığır açan yeniliklere öncülük eden inovasyon kültürüne sahip olması beklenmemelidir. Kalıcı ve güçlü bir inovasyon kültürü, yönetim kademelerinin ve operasyonel birimlerin yakınlaşmasını, iş birliği yapmasını ve bilgi paylaşmasını zorunlu kılan bir yapıya ihtiyaç duyar.
1


   23   24   25   26   27