Page 24 - Yıldız'da Yaşam - 8. Sayı
P. 24

Yıldız Entegre’de İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı kapsamında başlatılan çalışmalar, şirketin küresel rekabette kendine güçlü bir pozisyon yaratmasını sağlayacak.
İNOVASYON
Sürdürülebilir kurumsal
başarı için İNİ
OVASYON
novasyon yani yenilikçilik günü- müz ekonomisinin tartışmasız en önemli bileşeni olarak kabul görüyor. Günümüzde teknolojik gelişmeler, artı değerli ürün, kilo
bir yolculuktur. Kurumsal bir hedefe ulaşmak, yenilikçiliği durdurmaz. İnovasyon, kurum kültürünün içinde, tüm çalışanların faaliyetlerine sirayet etmiş, sürekli yeniden değer üretme ve keşif sürecidir. Rekabet edebilmenin veya rekabetçi koşullarda üstünlük sağlamanın en güçlü ve etkin anahtarı olarak gösterilen inovasyon, temel olarak katma değer yaratmak amacıyla yeni ürün, hizmet, süreç, iş modeli
ve fikirlerin ortaya konulması olarak tanımlanıyor. Küresel rekabetin hızla ve artarak güçlendiği ortamda firmala-
rın uzun ömürlü var olabilmeleri için inovasyon olmazsa olmaz unsurlardan biri durumundadır.
İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı
Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM), ülkemi- zin ekonomik kalkınmasında ihracatın, ihracatta ise yenilikçi ürünlerin öne- minden yola çıkarak ulusal firmaların
başına kâr gibi kavramlar, kurumsal başarıda ve sürdürülebilir ekonomik gelişme açısından önemli faktörler olarak öne çıkıyor. Sürdürülebilir yenilik, bir organizasyonun yönetim, birimler, operasyonlar, çalışanlar, müşteriler
ve tedarikçiler de dahil olmak üzere yürüttüğü fonksiyonların her alanında inovasyon yapmaya çalıştığı yüksek ve- rimliliği hedefleyen bir durumdur. Yö- netim kurulu ve üst yönetim düzeyin- de liderlikle başlayan, teknoloji yatırımı ve uygulamalarıyla tüm yolu birbirine bağlayan kesintisiz ve yapılandırılmış bir yönetim yaklaşımı gerektiriyor.
Her şeyin öncesinde sürekli inovas- yon, bir yarışta varılması gereken sonuç noktası değil, sürekliliği olan
22
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Enşici
İnosuit Mentörü


   22   23   24   25   26