HABERLER

Daha fazla yükle

Kamunun Bilgilendirmesi - Akdeniz/Mersin

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (RG: 30702 - 2.3.2019) MADDE 16 KAPSAMINDA

KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

BÖLÜM-1

 1. Unvan : Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Tic. AŞ.

                 Adres :  Burhan OSB Mah. 8.Cad.No:8  AKDENİZ/MERSİN

 1. Kuruluşumuz Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (RG: 30702 - 02.03.2019) hükümlerine tabidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanılarak beyanı gerçekleştirilmiştir. BEKRA bildirimi çerçevesinde kuruluşumuz “Üst Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 11 gereğince hazırlamakla yükümlü olduğumuz “Güvenlik Raporu” hazırlanmıştır ve sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
 2. Kuruluşumuzda genel olarak, Lif Levha üretimi yapılmaktadır.
 3. Büyük Kazaya sebep olabilecek maddeler ve temel zararlılık özellikleri:

 

Tehlikeli Maddenin Adı

Yönetmelik Kapsamındaki Zararlılık Başlığı

Sea Yönetmeliğine Göre Zararlılık Sınıf Kodu ve Kategorisi

ZARARLILIK İFADELERİ
(H KODLARI)

MOTORİN, DİZEL, MAZOT

H-Sağlığa İlişkin Zararlar

Alev.Sıvı 3,
 Asp. Tok.1,
Cilt Tah. 2,
 Akut Tok. 4,
Kans. 2,
HOT Tekrar. Mrz.2,
Sucul Kronik 2

H226
 H304
 H315
 H332
H351
H373
H411

Y2M

H-Sağlığa İlişkin Zararlar

Yükseltgen sıvılar(Kategori 3)
Met. Aşınd.(Kategori 1)
Cilt tahrişi (Kategori 2)
Ciddi Göz Hasarı (Kategori 1)

H272
H290
H315
H318

FORMALDEHİT ÇÖZELTİSİ %37 1-3 MeOH

H-Sağlığa İlişkin Zararlar

Akut Toksit 4 ( ağız)
Akut Toksit 3 ( cilt)
Akut Toksit 3 ( soluma)
Deri tahrişi 1B H315
Göz tahrişi 2
Deri hassasiyeti 1
Carc. 1A
Sucul zararlılık 2

H302
H311
H331
H315
H319
H317
H350
H401

METANOL

H-Sağlığa İlişkin Zararlar

Kolay alevlenir sıvı ve buhar 2
Akut Toksit 3 ( soluma)
Akut Toksit 3 ( cilt)
Akut Toksit 3 ( ağız)
Belirli Hedef Organ Toksisitesi

H225
H331
H311
H301
H370

POTASYUM NİTRAT

H-Sağlığa İlişkin Zararlar

Oksitleyici katılar (Kategori 3)

H272

SODYUM NİTRAT

H-Sağlığa İlişkin Zararlar

Yükseltgen sıvılar(Kategori 2)
Göz tahrişi 2

H272
H319

SODYUM NİTRİT

H-Sağlığa İlişkin Zararlar

Oksitleyici Katılar, Zararlılık Kategorisi 3
Akut Toksisite (ağız yolu ile), Zararlılık Kategorisi 3
Sucul Ortama Zararlı-Akut zararlılık, Kategori 1

H272

H301

H400

 

 1. Kuruluşumuzda bir acil durum meydana geldiğinde, acil durumun; bir toksik yayılım olması halinde kesikli siren sesi , yangın patlama olması durumunda dalgalı siren sesi      çevre halkına ve kuruluşlara duyurulması sağlanır. Sözkonusu acil durum tesis Güvenlik Birimindeki acil durum butonu sitemiyle Organize Sanayi Bölgesine iletilir. Aynı zamanda Acil Durum Yönetim Sistemi Prosedürü ve Acil Durum Fihristi devreye alınarak Dış Acil Hizmet Gruplarına haber verilmesini sağlanır.  Gerekli tüm ayrıntılı bilgiler acil müdahale birimleri ile paylaşılmıştır. Ayrıca firmamızda otomatik müdahale sistemleri de bulunmaktadır. Her türlü acil duruma karşı gerekli donanım, alt yapı, plan mevcuttur. Ayrıca DADP ( Dahili Acil Durum Planı ) hazırlanmış olup resmi kurumlara bildirilmiştir. Acil durumlara yönelik  tatbikatlar düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Acil Duruma yönelik bir ihbar alındığında çevrede bulunan  kaza mahalli ve çevresi en kısa sürede boşaltılmalıdır. Bu mümkün olmadığı durumlarda cam ve kapılar sıkıca kapatılarak tehlike geçinceye kadar burada beklenmelidir.

BÖLÜM-2

 1. Kuruluşumuzda meydana gelebilecek senaryo edilen büyük kazaların belirlenmesinde öncelikle tehlikeli ekipmanlar belirlenmiştir. Kuruluşumuzda bulunan kimyasalların tehlike özellikleri incelendiğinde, bu tehlikelere en uygun metot benimsenmiştir. Bu Aramis-Vade Mecum Belirlenen tehlikeli ekipmanlarda oluşabilecek dahili tehlikeler için madde ve proses ilişkisine en uygun metot olarak aşağıda açıklaması verilen yöntem belirlenmiştir. HAZOP çalışması, bir ekip tarafından yürütülen ayrıntılı bir tehlike ve işletilebilirlik problemi tanımlama sürecidir. HAZOP, tasarım amacından potansiyel sapmaların belirlenmesi, olası nedenlerinin incelenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgilenir. Tehlikeli ekipmanlara etki edebilecek kuruluş dışından kaynaklanabilecek harici tehlikelerin tanımlanması: 
   1. Doğal Afetler: Doğal afetler, hidrometeorolojik ve jeolojik afetler olmak üzere iki grup altında değerlendirilmiştir.
    1. Hidrometeorolojik afetler: Çığ, sis, don, sıcak hava dalgaları, su baskınları, orman yangınları, fırtına, kasırga, hortum, yıldırım düşmesi, erozyon ve iklim değişiklikleri,
    2. Jeolojik afetler: Deprem, heyelan, sel su baskını ve yer çöküntüleri,
   1. Çevre Tesislerden Kaynaklanan Tehlikeler: Çevre tesislerin proseslerinden ve kıyı tesislerden kaynaklı yangın, patlama, buhar bulutu yayılması gibi domino etkisi yaratabilecek tehlikeler,
   2. Tesislerin dışında tehlikeli kimyasalların karayolu, boru hatları ile taşınması da kaza potansiyeli olan tehlikeler,
   3. Hava Araçlarından Kaynaklanabilecek Tehlikeler: Tesis bölgesine helikopter ve uçak düşmesi tehlikesi,
   4. Yakın Kuruluşlar ile Ortak Gerçekleştirilen Çalışmalar: Yakın kuruluşlar ve üçüncü taraflar ile gerçekleştirilen ortak faaliyetler de kaza potansiyeli olan çalışmalar.
 2. Tesisin mevcut konumu itibarıyla, yukarıda belirlenen tehlikelerin lokasyon olasılıkları, sonuç şiddeti ile etkilerini azaltacak tedbirlerin kantitatif sonuçları Büyük Kaza Senaryo Dokümanında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
 1. Kuruluşumuzdaki faaliyetlere göre en uygun risk değerlendirme yöntemlerinden olan LOPA (Layer of Protection Analysis), (Koruma Katmanı Analizi) ve BOW-TIE metodu benimsenmiş ve uygulanmıştır.
 2. Büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle acil hizmet birimleri ile irtibata geçmek dahil olmak üzere tesiste tüm düzenlemeler yapılmıştır. Acil durum tatbikatları, kritik ekipman bakımları, acil durum ekipman kontrolleri, eğitim ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir.
 3. Herhangi bir büyük kazaya müdahale için acil hizmet birimleriyle iş birliği yapılmaktadır.

 

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SAN. A.Ş.