Page 5 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 5

Fehmi Yıldız: ‘130 yıldır ülkemiz ve milletimiz için üretmekten, yatırım
      yapmaktan, istihdam sağlamaktan hiçbir zaman geri durmadık. Bizim
      başarımız, Türkiye’nin başarısıdır, diyerek en zor zamanlarda bile taşın altına
      elimizi koyduk. Biz ülkemiz için varız, yarın da ülkemiz için var olacağız.’


     K      Kuruluşu 1890’lı yıllara daya- üre, amonyak ve NPK üretimi yapıyor. Şirket,  yaptığımız gibi… Son aylarda dünyanın


                        Antalya, Samsun ve Kütahya’daki üretim
           nan Yıldızlar Yatırım Holding,
                                          karşı karşıya kaldığı, ülkemizi de derinden
           Türkiye’nin asırlık sanayi
                                          etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadelede
                        tesislerinde Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu
                        katma değeri yüksek gübreyi Türk tarımının
                                          bizim gibi öncü şirketlere ne kadar büyük
           şirketlerinden biri olarak
           ülke ekonomisine katkıda
      bulunmayı sürdürüyor. Temelleri Hasan Yıldız  hizmetine sunuyor. Türk sanayisine yeni  bir sorumluluk düştüğünün farkındayız. O
                                          yüzden çalışanlarımızın sağlığını birincil
                        kazandırılan Yıldız Demir Çelik de yassı çelik
      tarafından Trabzon’da atılan, beş nesildir Tür- sac üretimiyle ülke ekonomisine katma  öncelik olarak görerek, gerekli tüm tedbir-
      kiye’ye katma değer sağlayan, yeniliğin ve  değer sağlarken dünyanın dört bir yanındaki  leri alarak ülkemizin bu süreci en az hasarla
      girişimciliğin temsilcisi olan holding, kurum  ülkeleri de Türk çeliğiyle buluşturuyor. atlatması için elimizden geleni yapıyoruz.
      kültürü ve üretim gücüyle de küresel pazarın               İnanıyoruz ki bu zorlu günleri de geride
      söz sahibi oyuncuları arasında yer alıyor.  Zor günlerde ülkesinin yanında bırakacağız. Birlik olacak, kararlı duracağız ve
      Yıldızlar Yatırım Holding, Türkiye’nin en bü- Bugün gelinen noktada, Yıldızlar Yatırım  sonunda her zamankinden daha güçlü bir
      yük gruplarından biri olarak orman ürünleri,  Holding’in Türkiye’de sanayinin öncü  şekilde yola devam edeceğiz. Bugüne kadar
      gübre, demir çelik, deniz taşımacılığı, liman  şirketlerinden biri haline geldiğini, bunun  yaptığımız gibi bu zor günlerde de ülkemi-
      işletmeciliği, kimya, enerji, gayrimenkul ve  da kendilerine büyük gurur ve mutluluk  zin, milletimizin, çalışanlarımızın yanında
      sigortacılık gibi birbiriyle entegre sektörlerde  verdiğini ifade eden Yıldızlar Yatırım Holding  olacağız. Biliyoruz ki sanayi aksarsa, Türkiye
      faaliyet gösteriyor.        Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız, “130  aksar. O yüzden bizim durma lüksümüz yok.
                        yıl önce temelleri atılan bir şirket olarak  Bu vizyonla faaliyetlerimize devam ediyoruz.
      Türkiye ekonomisine büyük katkı   bugüne kadar ülkemiz ve milletimiz için  Biz ülkemiz için varız, yarın da ülkemiz için
      Kocaeli’de bulunan merkezinin dışında  üretmekten, yatırım yapmaktan, istihdam  var olacağız. Ülkemiz ekonomisinin dünyada
      Amerika Birleşik Devletleri, Romanya ve  sağlamaktan hiçbir zaman geri durmadık.  hak ettiği seviyelerde yer alması için özel
      Slovenya’daki tesisleriyle global arenanın  Bu 130 yılık süre içinde ülke olarak savaş- sektör temsilcileri olarak bizlerin vizyonu ve
      güçlü oyuncuları arasında olan Yıldızlar  lar, krizler, büyük afetler gördük. Yine de  kararlılığı da son derece önemli. Bu yüzden
      Yatırım Holding, Yıldız Entegre markasıyla üç  durmadık; ülkemize inanmaktan bir gün bile  hedeflerimizi sadece yerel pazarlarla sınırlan-
      kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor.  vazgeçmedik. Bizim başarımız, Türkiye’nin  dırmıyor; faaliyet gösterdiğimiz her sektörde
      Holding bünyesinde faaliyet gösteren İGSAŞ  başarısıdır, diyerek en zor zamanlarda bile  birer dünya markası yaratma gayesiyle
      ise Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki tesislerinde  taşın altına elimizi koyduk. Aynı bugün  çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diyor.
                                        To read a brief summary in English, please go to page 56. 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10