Page 22 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 22

Üretilen ve ithal edilen gübrelerde

                                kaliteden asla taviz vermiyoruz. Bayi
                                 temsilcilerinin ihtiyaç duydukları
                                  ürünleri stoklarımızda her daim
                                     hazır bulunduruyoruz.


                      sına Türkiye’de tarımın mevcut durumuna ilişkin  uydu teknolojisinin yanı sıra, etkin veri üretimi
                      bir tablo çizerek başlayan Donat, Türkiye’nin su  ve analizinin de yaşamsal olduğunu sözleri-
                      zengini bir ülke olmadığını ve basınçlı sulama  ne ekledi. Donat, konuşmasını dünyada üç
                      sistemlerinin kullanılması gerektiğini belirtti.  boyutlu gıda yazıcılarının tartışıldığını ve blok
                      Donat, küresel iklim değişikliğinin neden olduğu  zinciri (blockchain) uygulamalarıyla gıda teda-
                      bozuk ve sınırlı yağış rejimi, zayıf ve yetersiz  rik sistemlerinin gittikçe şeffaflaştığını belirterek
                      arazi varlığı, azalan ekim nöbetleri, pazar ve fiyat  sürdürdü. Son olarak tarım uygulamalarının orta
                      istikrarsızlığı, küçük parçalı işletme yapısı gibi  ve uzun vadeli politikalar olarak tasarlanması
                      nedenlerle üreticinin yetiştirdiği ürünleri eder  gerektiğini vurgulayarak kurumsal hafızanın,
                      fiyatına satamadığını, kırsalın milli gelirden aldığı  kurum teamüllerinin ve motivasyonun korunma-
                      payın her geçen gün düştüğünü ve bu durumun  dığı bir işleyişle tarımın iyileştirilmesinin mümkün
                      kırdan kente göçü yoğunlaştırdığını anlattı. Üretici  olamayacağını belirtti.
                      yapısının dağınık olduğunu, etkin kooperatifleş-
                      menin olmadığını ve ziraat odalarının yeterince  Serbest kürsü
                      aktifleşemediğini söyleyen Donat, daha az insanın  Toplantının son kısmı bayi temsilcilerinin soru,
                      üretip daha fazla insanın tükettiği mevcut du- eleştiri ve önerilerini dile getirebilmeleri için
                      rumda teknolojinin etkin şekilde kullanılmasının  serbest kürsüye ayrıldı. Hakkı Yıldız, Turan Tok,
                      zorunlu olduğuna dikkat çekti.    Ercan Karasu ile Pazarlama Satış ve Sevkiyat
                                         Müdürü Vedat Altınok’un salondan yöneltilen
                      Pazar payını yüzde 17’lere çıkaran İGSAŞ’ın  sorulara yanıt verdiği oturum, verimli paylaşımlara
                      tarımdaki rolünün bir gübre şirketi olmanın  kapı araladı. Çiftçiler ile İGSAŞ arasındaki iletişimi
                      ötesine geçmesi gerektiğini ifade eden Donat,  sağlayan bayi temsilcilerinin ilettikleri bilgilerin
                      şirketlerin zararı mümkün olduğunca azaltıp kârı  ve önerilerinin firmanın yatırım planlamalarını
                      aynı oranda artırmak için teknolojiye gereksinim  şekillendirdiğinin ifade edildiği bölümde, İGSAŞ’ın
                      duyduğunu söyledi. Bu noktada, makinelerin ve  bitki besin maddeleri yönünden hiçbir zaman    20
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27