Page 21 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 21

Yıldızlar Yatırım Holding’in
                                      başarısında İGSAŞ’ın payı
                                    yadsınamayacak kadar büyük.
                                    Bayi temsilcileri ve çalışanları

                                      olmaksızın İGSAŞ da var
                                           olamazdı.

      Ar-Ge’ye odak            konuşmasıyla devam etti. Üretilen ve ithal  Tok, ürün artışını en fazla kimyevi gübrenin des-
      Bayi toplantısı, Pazarlama ve Satış Direktörü Er- edilen gübrelerde kaliteden asla taviz verme- teklediğini ve uygun koşullar altında kullanıldığı
      can Karasu’nun sunumuyla başladı. Karasu, İG- diklerinin altını çizen Tok, bayi temsilcilerinin  takdirde yüzde 80 artışa ulaşılacağını belirtti.
      SAŞ’ı diğer firmalardan ayıran özelliklerin farklı  ihtiyaç duydukları ürünleri stoklarında her daim
      düşünebilen ve uyum içinde hareket eden  hazır bulundurduklarını ifade etti. Tok, Kasım  Öncelik: Müşteri memnuniyeti
      ekibi ile iş ortaklarıyla sevgi, saygı ve takım ru- ayında Kütahya’da faaliyete başlayan Potasyum  Turan Tok’un ardından Yönetim Kurulu Üyesi
      huna dayanan ilişkileri olduğunu ifade etti. Bayi  Nitrat ve Amonyum Klorür Tesisi’ni anlattığı  Hakkı Yıldız söz aldı. Yıldız, sözlerine müşteri
      temsilcileriyle firma çalışanları arasındaki güçlü  konuşmasında İskenderun NPK Gübre Tesisi’nin  memnuniyetini her zaman önceleyen bir bakış
      bağlara dikkat çeken Karasu, sahaya inmeyen  yapım çalışmalarına başlandığını da duyurdu.  açısına sahip olduklarını söyleyerek başladı.
      bir satış yönetiminin başarılı olamayacağını,  Ekilebilir alanların günden güne azaldığını  Ayrıca Yıldızlar Yatırım Holding’in başarısında
      İGSAŞ’ın farkının çok sayıda bayi temsilciliği zi- ve tarımdaki istihdamın yüzde 17’ye kadar  İGSAŞ’ın payının yadsınamayacak kadar büyük
      yareti gerçekleştirmesi ve temsilcilerinin şikayet  düştüğünü açıkladığı konuşmasında, tarımsal  olduğunu söyledi. Bayi temsilcileri ve çalışanları
      ve önerileriyle yakından ilgilenmesi olduğunu  üretimin bağımsızlık için olmazsa olmazlardan  olmaksızın İGSAŞ’ın da var olamayacağının
      dile getirdi. Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim  biri niteliği taşıdığına dikkat çekti ve birim  altını çizen Yıldız, bu ülkede kazandıklarını bu
      Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız’ın “Ya işinizi farklı  alandan daha fazla ürün almanın bir zorunluluk  ülkede harcamayı zorunluluk olarak gördükleri-
      yapın ya da farklı bir iş yapın” ilkesinden yola  olduğunu sözlerine ekledi. Bunun için tarım  ni ifade etti. Sahneye daha sonra Hakkı Yıldız’ın
      çıkarak hareket ettiklerini söyleyen Karasu,  müdürlüklerinin, ziraat fakültelerinin, üreti- oğlu Alp Yıldız çıktı. Yıldız’ın, “Dedem Fehmi
      İGSAŞ’ın yatırımlarını ve faaliyetlerini anlattı.  cilerin, bayi temsilcilerinin ve çiftçilerin el ele  Yıldız’ın selamını getirdim.” demesi tüm salonda
      Karasu, sunumunu Ar-Ge çalışmalarının gerekli- çalışması ve damla sulama sistemine geçilmesi  alkışlarla karşılandı.
      liğini vurgulayarak sonlandırdı.  gerektiğini vurguladı. Tok’un değindiği bir diğer
                        husus ise bilinçli gübreleme oldu. Toprak analizi  Daha aktif tarım şart!
      Tarım olmazsa olmaz         yapılmadan hiçbir koşulda gübre kullanılma- Daha sonra konuk konuşmacı Bloomberg HT
      Toplantı, İGSAŞ Genel Müdürü Turan Tok’un  ması gerektiğinin altını çizdiği konuşmasında  Tarım Editörü İrfan Donat söz aldı. Konuşma-

                                        To read a brief summary in English, please go to page 57. 19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26