Page 12 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 12

Ölçme ve Değerlendirme: Şirket içi terfiler  maları gerçekleştirilecek. Adayların sadece
     veya dışarıdan yapılacak atamalar mutlaka  teknik yeterlilikleri değil, şirket kültürüne ve
     Ölçme ve Değerlendirme Merkezi uygula- pozisyonun yetkinlik göstergelerine uygun-
     malarıyla gerçekleştirilecek. Böylece kişiye  lukları da değerlendirilecek. YILDIZ DEMİR ÇELİK İNSAN
     göre değil, organizasyonun ihtiyacı olan                  KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
     pozisyona ve o pozisyonun özelliklerine,  Tüm bu uygulamalar 2020 yılı boyunca ka- SALİM KİRACILAR,
     gerekliliklerine göre uygun kişi değerlendi- demeli olarak hayata geçirilecek. Bu nedenle  İSTİHDAM SÜREÇLERİNİN
     rilecek. Bu uygulama her seviye için geçerli  içinde bulunulan dönem için pilot yıl olaca- NASIL DEĞİŞECEĞİNİ
     olacak.               ğını söylemek yanlış olmayacaktır. Hazırlıklar  ANLATIYOR…
                       ve denemeler sonucunda 2021 itibarıyla tüm
     İşe Alım: İşe alım sistematikleri tamamen  Yıldız Demir Çelik sistemi tepeden aşağıya  Yıldız Demir Çelik olarak
     yeni belirlenmiş olan değerlere ve bunun  kadar hizalanmış, birbiriyle uyum içinde  kurulduğumuz ilk günden bu yana
     uzantısı olan yetkinlikler ile davranış göster- misyonunu yerine getirirken arzu ettiği  her bir hattın başında alanında
     gelerine göre ilerleyecek. İşe alımlarda da  geleceğe ilerleyecek yani şirkette kurumsal  tecrübeli arkadaşlarımızın
     Ölçme ve Değerlendirme Merkezi uygula- dönüşüm gerçekleştirilmiş olacak.
                                           yer alması önceliklerimizden
                                           biriydi. Birİz Kurumsal
     KURUMSAL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN MEKANİK AKIŞI                 Dönüşüm Programı’yla işe alım
                                           süreçlerimize yeni belirlenen
                                           değerlerimizi de ekledik. Yani
                                           bundan sonraki süreçlerde
              Arzu edilen        Hedefe nasıl           teknik donanım ve tecrübenin
              geleceği                         yanı sıra, şirket kültürüne
              tanımlayın.        ulaşacağınızı          uygunluk da önceliklerimizden
                           tanımlayın.           olacak. Halihazırda istihdam
                                           sağladığımız Yıldız Demir Çelik
                                  Başarıyı     çalışanlarının performanslarını
       Neden var        Değerlerinizi       tanımlayacak
       olduğunuzu         tanımlayın.       kilit performans   değerlendirmeye başlayacak
                                           olmamızın da iş süreçlerimizdeki
       tanımlayın.                     göstergelerini   verimliliği artıracağına inanıyorum.
                                  tanımlayın.    Terfiler ve atamalar konusunda
                                           ise ölçme ve değerlendirme
                                           yapmaya başlayacağız. Bu da
                                           doğru işe doğru insan ilkesiyle
                                           hareket ettiğimizin en önemli
                                           göstergelerinden biri olacak.


    10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17